Dezynseptic 6000 ml płyn dezynfekcja powierzchni

Niedostępny

Wysyłka w 24h

Zapytaj o produkt  Cena: 79,00  , (64,23  netto)

  Opis

  DEZYNSEPTIC Płyn marki Dezynlab do higienicznej dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji powierzchni niemających kontaktu z żywnością, jak również mających kontakt z żywnością wykazujący działanie wirusobójcze, grzybobójcze i bakteriobójcze. Do powszechnego oraz profesjonalnego stosowania.

  SUBSTANCJE CZYNNE: Etanol: 70g/100g

  SPOSÓB UŻYCIA:

  – Dezynfekcja powierzchni: Nanieść na wybraną powierzchnię, dokładnie pokrywając ją środkiem. Działanie biobójcze następuje już w ciągu 60 sekund. Po tym czasie można wytrzeć powierzchnię do sucha.

  – Nanieść na dłonie niewielką ilość płynu, rozsmarować i odczekać 30 sekund. Czynność powtórzyć. Płyn nie wymaga spłukiwania, wystarczy odczekać, aż odparują lotne składniki. Okres od zastosowania do uzyskania skutku biobójczego to 60 sekund. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę.

  NR POZWOLENIA na obrót produktem biobójczym: PB/1157/TP/2020

  Pojemność 1000 + 5000 ml

  NIEBEZPIECZEŃSTWO: H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary, H319 – Działa drażniąco na oczy, P102 – Chronić przed dziećmi, P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu, Nie palić, P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać, P403+P235 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

  BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE SKUTKI STOSOWANIA: Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. W przypadku połknięcia skontaktować się z lekarzem. Zawiera alkohol etylowy. Tylko do użytku zewnętrznego. Nie stosować po upływie terminu przydatności. Przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zużyte opakowanie unieszkodliwić lub poddać recyklingowi. Oopakowania całkowicie opróżnione można przekazać do recyklingu.

  Karta charakterystyki PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: KS COMPANY Sp. z o.o. Al. Warszawska 96a/7 20-824 Lublin

  Informacje dodatkowe

  Waga 0.6 kg
  EAN

  5905036852119

  Marka